Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Abonnementen en Artikelen

1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:
Alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot:
Tijdschriften en Boeken die worden uitgegeven door Enjoy Brocante, Krommeweg 2, 4695 SC te Sint-Maartensdijk, Kamer van Koophandel nummer 72385596 te Breda, hierna ook te noemen “Enjoy Brocante”;

1.2 Een abonnement omvat  (de levering van) een door Enjoy Brocante uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn.

1.3 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Enjoy Brocante, deze voorwaarden te accepteren.

1.4 Enjoy Brocante garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.7 Enjoy Brocante is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.8 Deze leveringsvoorwaarden van Enjoy Brocante zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
Enjoy Brocante
Klantenservice
Krommeweg 2
4695 SC SIN-MAARTENSDIJK
via e-mail info@enjoybrocante.nl

1.9 Enjoy Brocante behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.9.1 Abonnementenland (www.aboland.nl) verzorgt de abonnementenadministratie voor Enjoy Brocante.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen gaan in vanaf de eerstvolgende editie, mits deze uiterlijk tot de dag voor de verschijningdatum is afgesloten.

2.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting.

2.3 Enjoy Brocante is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht

3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a.  in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b.  in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.

3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Enjoy Brocante (zie contactgegevens hierboven onder 1.8) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. De abonnee kan hiertoe ook gebruik maken van het Modelformulier herroeping. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Enjoy Brocante. In het geval van het terugzenden van (andere) artikelen, vult de abonnee het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 7,00 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).

3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de goederen hebben ontvangen.

4. Duur en opzegging van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk 12 weken voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn Enjoy Brocante over deze opzegging moet berichten. Dit kan schriftelijk of via e-mail klantenservice@aboland.nl

4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen kan Enjoy Brocante kan de gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail klantenservice@aboland.nl

4.3 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschrift abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan info@enjoybrocante.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.

4.4 Bij beëindiging van het tijdschrift abonnement stopt ook de nieuwsbrief. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval – op verzoek – wel worden voortgezet.

4.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Enjoy Brocante worden opgevraagd via post of e-mail klantenservice@aboland.nl. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement op een tijdschrift voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, MisterCash of acceptgiro). De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn voor de duur van 4 edities of 6 edities (afhankelijk van of u uw eerste afgesloten abonnement 4 of 6 edities betrof) en worden altijd middels automatische incasso geïncasseerd. Bij een abonnementsaanbieding (met of zonder premiumactie) geldt het volgende; bij afloop van de eerste abonnementstermijn wordt het abonnement omgezet in een jaarabonnement voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Met uitzondering van Belgische abonnementen. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het tijdschrift. 

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Enjoy Brocante gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (mogelijk vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.

5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.5 Enjoy Brocante behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het geval van een tijdschrift abonnement in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6. Bezorging
6.1 De bezorging van de tijdschriften van Enjoy Brocante vindt plaats via PostNL en Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen per post of e-mail klantenservice@aboland.nl

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
Enjoy Brocante is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Enjoy Brocante en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Enjoy Brocante haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
iv) relevante aanbiedingen te doen van Enjoy Brocante; en
v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
Enjoy Brocante respecteert de privacy van haar abonnees.

8. Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Enjoy Brocante via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. Enjoy Brocante zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Aansprakelijkheid
Enjoy Brocante is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Enjoy Brocante is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Enjoy Brocante komt. Enjoy Brocante is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Enjoy Brocante geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Enjoy Brocante aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Enjoy Brocante is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Enjoy Brocante gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Enjoy Brocante, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Enjoy Brocante, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Enjoy Brocante. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Enjoy Brocante. Enjoy Brocante is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Enjoy Brocante is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Enjoy Brocante de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Enjoy Brocante is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Middelburg bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2016. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.